ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอณุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔o ตั้งอยู่ที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ถนนพังโคน-บึงกาฬ บ้านท่ากกต้อง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๕o ตามใบอณุญาติเลขที่ ๑/๒๕๔๑ โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา มี  ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์  เป็นผู้รับใบอณุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เปิดเรียนในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาที่เปิดสอนคือประเภทพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  การขาย การตลาด ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ วิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรประเภทวิชาบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาบัญชี สาขายานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาก่อสร้าง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้เปิดสขาภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชิพ (ปวช.) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เปิดสาขา การจัดการสำนักงานสาขาโลจิสติกส์ ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) โดยทางด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเซกา ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอบ้านม่วง ทิศเหนือติดกับอำเภอพรเจริญ ทิศใต้ติดกับอำเภอคำตากกล้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างอำเภอต่างๆ เหล่านี้ทำให้สามารถรับนักศึกษาที่อยู่ตามอำเภอต่างๆที่ตั้งอยู่ล้อมรอบได้ทุกอำเภอ ซึ่งแต่อำเภอมีเส้นทางในการคมนาคมที่ทั่วถึงซึ่งเอื้อต่อการเลือกสถานศึกษาของนักศึกษาและผู้ปกครองของวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริการการศึกษาตามนโยบายของรัฐ โดยเน้นนักเรียน-นักศึกษาเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสามารถรับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งอยู่ใต้คำปรัชญาที่ว่า
“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ”