หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทพาณิชยกรรม
- สาขาการงานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ภาษาต่างประเทศ

1.2 ประเภทช่างอุตสาหกรรม
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานก่อสร้าง

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการโลจิสติกส์
- การจัดการสำนักงาน
2.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานก่อสร้าง