วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ


วิสัยทัศน์

บริหารจัดการวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อการผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน


พันธกิจ

๑. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

๒. จัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนในระดับ ปวช. และ ปวส. และประเภทพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

๓. ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน สถานประกอบการและหน่อยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

๔.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ แผนการเรียน แผนการสอบ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาเซียน

๕.ปลูกฝังและส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีวิถีการดำรงชีพตามแนวทาง
พระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง

๗. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรอยู่อย่างมีความสุข