ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มี.ค. 60 ถึง 04 มี.ค. 60 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 
หอประชุม / ชุดนักศึกษาและสวมชุดคลุมทับ กิจการนักศึกษา
06 พ.ค. 60 ถึง 08 พ.ค. 60 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และรับน้องใหม่

ห้องประชุมวิทยาลัย/ชุดนักศึกษา กิจการนักศึกษา
15 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25560 ปวช. 1 และ ปวส. 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล/ชุดนักศึกษา กิจการนักศกษา
16 พ.ค. 60 ลงทะเบียนนักศึกษาภาคเรียนที่1
ลงทะเบียนนักศึกษา   ปวช. 2, ปวช. 3 และ ปวส.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล/ชุดนักศึกษา กิจการนักศกษา
20 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา

ห้องประชุมวิทยาลัย/ชุดสุภาพ กิจการนักศกษา
23 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู

หอประชุมวิทยาลัย/ชุดนักศึกษา กิจการนักศกษา
02 ก.ค. 60 ถึง 04 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560
วิทยาลัยเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล อาจารย์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับอำเภอปากคาด
หอประชุมวิทยาลัย/ชุดนักศกษา กิจการนักศกษา
12 ส.ค. 60 หยุดวันแม่แห่งชาติ
- -
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 เข้าค่ายหลอมรวมใจเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล กิจการนักศกษา
11 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศน์มอบตัวนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุมวิทยาลัยเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ฝ่ายวิชาการ
08 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ฝ่ายวิชาการ